Loimankosken yläpuolisen osan ennallistaminen ja kunnostaminen

18.5.2021

08.12.2021

Huittisten kaupungin elinvoimayksikkö palkitsi Korkeakosken Seutu ry:n VUODEN SUUNNANNÄYTTÄJÄ 2021 -palkinnolla: "Korkeakosken Seutu ry on innostava ja aktiivinen kyläyhdistys, joka on toteuttanut rohkeasti omia haaveitaan. Kunnostamalla Loimijoenkosken yläpuolista uomaa ja rakentamalla kylälaavun, he ovat luoneet viihtyvyyttä asukkaille, ympäristöä vaalien. Yhdistyksen toiminta on herättänyt kiinnostusta ja se on tuonut samalla Huittisille positiivista näkemystä."

Viime viikolla julkaistiin myös Aulikki Kuisman toimittama kirja: "Niin Nousee Korkeakosken Seutu", joka kertoo yhdistyksen alkuvaiheesta ja eri tapahtumista.

Mutta nyt kohti uusia haasteita. Huittisten kaupungille luovutettiin syksyllä 253 henkilön allekirjoittama adressi, jossa vaaditaan tievalaistuksen jatkamista kylän alueelle!


15.11.2021

Tärkeä osa hanketta on rahoituksen järjestäminen. Pääosan rahoituksesta muodosti ELY-keskusten valtion harkinnanvarainen tuki, jota saimme 65 prosenttia hankkeen hyväksymiskelpoisiin kustannuksiin. Tuo tuki maksetaan vasta maksettuja kuitteja vastaan. Haimme maksatusta  kahdessa erässä ja tänään lopulta hankkeen tilille saatiin loppumaksatus. Hanke pysyi hyvin kokonaisbudjetissa. Loppumaksatus mahdollisesti myös sen, että nyt pystyimme maksamaan hanketta varten otetun lainan pois.

Iso kiitos kaikille tukijoillemme. ELYn lisäksi hanketta tukivat Huittisten kaupunki, Emomylly Oy, Sallila Energia Oy, Huittisten Säästöpankkisäätiö sr ja Huittisten Maataloussäätiö sr. Lisäksi moni yksityishenkilö osallistui hankkeeseen paitsi talkoolaisena myös pienkeräyksen kautta. Ja Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen apu hankkeen eri vaiheessa on ollut äärettömän tärkeää.


1.11.2021

Viimeisenä työvaiheena on toteutettu infotaulu parkkialueelle. Huittisten kaupunki toteutti alueesta kartan, me toimitimme kuvia ja tekstimateriaalia, joiden pohjalta Mainostoimisto Huima sommitteli taulun lopullisen koostumuksen. Infotaulu työstettiin laminoituna tarratulosteena alumiinikomposiitille. Taululle rakennettiin talkootyönä kevyet perustukset ja tukirakenteet kehyksineen. Taulu on nyt muuten valmis, mutta sitä valaisemaan hankitaan vielä aurinkopaneelista virran saavat valonheittimet. 

Kaiken kaikkiaan hankkeen eri vaiheita on ollut toteuttamassa noin 60 talkoolaista. Onnistuimme kilpailutuksissa ja saimme hyvät, joustavat urakoitsijat taitavine kaivurikuskeineen. Iso kiitos teille kaikille, olemme todellakin onnistuneet. Lopputulos on hieno. Hankkeesta on uutisoitu laajasti lehdissä, blogeissa ja facebookissa ja alueella on jo käynyt paljon ryhmiä ihastelemassa lopputulosta.


01.10.2021

Akunsaaren erottavan valta-/tulva-ojan päälle on nyt rakennettu talkoilla silta. Kantavina rakenteina ovat käytöstä poistetut sähköpylväät ja kansirakenteena 48 mm vahva painekyllästetty lankku. Koko hankealueen läpi kiertää nyt murskeella päällystetty, sillan kautta kulkeva polku päätyen yhdistyksen laavulle Akunsaareen. Viime viikonvaihteessa istutettin vielä talkoilla Karimaan Puutarhalta lahjoitettuja liljoja ennallistetun uoman ympäristöön. Hankkeen työt alkaa lähetä loppuaan!


23.09.2021

Ruoppausalueen kuivahtanutta kaivuumassaa on nyt ajettu läjitysalueille, peltokelpoinen aines tulevalle valtaojan putkitustyömaalle. Tätä työvaihetta on tehty talkoilla. Mukana on ollut pyörivä kaivuri ja neljä traktori-peräkärry-yhdistelmää. Kaikki maamassat saatiin ajettua, mutta kivistä massaa jätettiin suunnitellun sillan ympäristön tukirakenteisiin.


07.09.2021

Kasvillisuuden poistoon jätti tarjouksen neljä yritystä ja tarjouskilpailun voittajaksi valikoitui jälleen voimakkaasti lisäkalustoon investoinut paikallinen Jarttu Oy. Yrittäjä toi alueelle kaivuuponttoonilautan, siihen 8 tn kaivurin ja täyttölavan sekä pitkäpuomikaivurin. Kaivuu alkoi heti syyskuun alussa. Veden pinta on ollut nyt hyvin alhaalla ja pohjakivet ovatkin vaikeuttaneet lautan liikkumista. Loppu hyvin, kaikki hyvin. Nyt koko Vuorisenlahti on saatu puhdistettua isosorsimosta ja ulpukasta. Ja tästä lisätyöstäkin huolimatta ollaan edelleen pysytty hyvin hankkeen laaditussa kokonaisbudjetissa.


04.08.2021

Jarttu Oy:n pääurakka lisätöineen saatiin nyt yhden väliviikon jälkeen päätökseen alueella. Ennallistetussa uomassa vesi soljuu hienosti ja suunnitelma toteutuksineen vaikuttaa onnistuneelta. Viimeinen viikko sujui alueen maisemoinnissa ja viimeistelyssä, kuten esim. parkkialueen liittymän asfaltoinnissa. Tehtävää kyllä vielä jää. Vuorisenlahdella on vielä kaivuualueen ulkopuolella isosorsimoa ja ulpukkaa. Tämä halutaan myös poistaa ja siihen on olemassa ELYn lupa. Edessä on siis vielä yhden urakan kilpailutus.


22.07.2021

Säätila jatkui taas suosiollisena viikonlopun  (10.7) pienen ukkosmyrskyn jälkeen. Alueen pohjoispäätyyn, pääuoman rajalle rakennettiin seulanpääkivistä eroosiosuoja ja uoman pohjoispää avattiin pääuomaan. Tätä ennen oli kuitenkin rakennettu väliaikainen pato kaivuualueen puoliväliin. Seulanpääkiveä samoin kuin alueelta noussutta kiveä asennettiin virtaamis- ja tulvasuojaksi ja kalataloudellisiin tarkoituksiin erityisesti uoman eteläpäähän. Pohjoispääty jäi luonnostaan luohintatöiden seurauksena varsin monimuotoiseksi. 

Neljäs kaivuuviikko alkoi kiveytystalkoilla, joihin osallistui yli kaksikymmentä henkilöä. Eri paikkoihin uoman eteläosiin aseteltiin neljä isoa traktoriperäkärryllistä peltokiveä. Kiveytystalkoiden jälkeen jatkettiin kaivuuhommia  ja vihdoin 21.7. klo 10 oli entinen kuiva uoma vapaana virtaamaan. Ennallistetun uoman ympäristöä alettiin nyt maisemoida ja aloitettiin myös kävelypolun rakentaminen alueelle.

15.7. eli kolmannen kaivuuviikon lopulla oli myös päästy aloittamaan Kaskenoja Oy:n toimesta Vuorisenlahden suuaukon ruoppaus, huomattavasti suunniteltua aikaisemmin. Itse kaivuu pitkäpuomikoneella onnistui mallikkaasti ja tavoitesyvyyteen päästiin ilman suurempia vaikeuksia. Maamassat läjitettiin väliaikaisesti viereiselle pellolle. Ruoppauksen jäljiltä jäi kuitenkin vastarannalle vielä isosorsimo- ja ulpukkakasvustoa, kun koneen ulottuma ei riittänyt.


11.07.2021

Ensimmäinen kaivuuviikko jatkui tienteon jälkeen suotuisissa merkeissä. Kuivuun pohjoispäässä toki törmättiin heti repaleiseen kallioon, mutta kaivuu helpottui kaivuupätkän puolivälistä alkaen Vuorisenlahden suuntaan. Maanajo tapahtui talkoovoimin läheiselle läjitysalueelle. Parhaina päivinä oli käytössä kuusi mies-traktori-peräkärry-yhdistelmää. Talkooväen viihtymiseen vaikutti suuresti työmaa-alueen vieressä toimiva talkookahvila. Toisen kaivuuviikon alun työmaakokouksessa päädyttiin louhintatöihin, jotka sitten toteutuivatkin nyt viikon lopulla perjantaina ja lauantaina. Valvojamme ELYn Ari Sallmen myös ehdotti  Vuorisenlahden suuaukon ruoppauksen aikaistamista syyskuun alusta ja tätä mahdollisuutta alettiin myös samantien selvitellä.


30.06.2021

"Kuivan uoman" kaivuu käynnistyi suunnitelmien mukaan heti juhannuksen jälkeen. Juhannusta edeltävällä viikolla rakennettiin parkki-/varastoalue, laitettiin ajoluiskat ja läjitysalue kuntoon, tehtiin valmistelevia kaivuita sekä pidettiin aloituskokous.  Aloituskokouksessa oli läsnä edustajia Kvvy:stä, ELY-keskuksesta, urakoitsijalta, Korkeakosken Seutu ry:stä ja talkoohenkilöstöä. Jo hieman aiemmin oli asennettu alueella tarvittavat tierummut.

Juhannuksen aikaan oli saatu reippaita sateita, veden pinta oli noussut korkealle. Tämä johti siihen, että heti toisena kaivuupäivänä jouduttiin rakentamaan ajoura kaivuualueen reunalle. Pintamaan poiston jälkeen asennettiin suodatinkangas, ajettiin 5 km:n päästä pelloilta poistettua kiviainesta ja päälle 90 mm louhosta. Näillä toimilla tunnuttiin saavan toimiva ratkaisu. 

Itse kaivuussa törmätiin alapäässä varsin pian kallioon. Kaivantoon noussutta vettä on poistettu pumpulla. Kolmas kaivuupäivä on nyt alkanut vauhdikkaasti.


18.5.2021

Loimijoen Loimankosken yläpuolisen osan ennallistamis- ja kunnostamishanke on pääsemässä todelliseen toteuttamisvaiheeseen. Kaikki tarvittavat luontoselvitykset on tehty, lupa-asiat kunnossa ja päärahoitus  Ely-keskusten valtion harkinnanvaraisista avustuksista varmistunut. Puuttuvan rahoituksen loppuosa rahoitetaan talkootöillä ja tukijoiden avustuksella. Nyt on käynnistynyt myös kansalaiskeräys.

Viime vuoden vaihteessa "kuivasta uoma" ja sen lähiympäristö raivattiin talkoilla hakamaiseen asentoon. Seuraavaksi on edessä työaikaisen varastointipaikan/tulevan paikoitusalueen ja kulkureittien kunnostaminen.  Varsinaiseen kaivuuvaiheeseen päästäneen kelien salliessa heti juhannuksen jälkeen. Kaivuun pääurakoitsijana toimii Jarttu Oy, mutta isossa merkityksessä on myös talkootyö.


Infotaulu